แรงบันดาลใจจากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ

โดย nookzz | 11 กันยายน 2557 เมื่อ 23:32 น. | อ่าน 224

จู้ TVC_2ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่สังคมที่ดี หากครอบครัวแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ประเทศชาติแข็งแรงไปด้วย ด้วยความเชื่อดังกล่าว ทำให้เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสได้จัดทำโครงการ “สานรักสนับสนุนสถาบันครอบครัว” ขึ้น ซึ่งที่ผ่านมานอกจากการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นสื่อกลางสร้างให้คนไทยทุกคนตระหนักในความสำคัญของครอบครัวแล้ว ในแต่ละปีเอไอเอสยังมีการนำเสนอแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว เพื่อถ่ายทอดมุมมองที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความรักและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ทำให้ทุกคนร่วมกันสานสายใยแห่งความรัก ความผูกพันของครอบครัวให้แน่นแฟ้นตลอดไปด้วย

ล่าสุดโครงการสานรัก สนับสนุนสถาบันครอบครัว ได้ออกแนวคิดใหม่ “แรงบันดาลใจจากครอบครัว สร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบ” ขึ้น พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคมชุดใหม่ “แรงบันดาลใจ” โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ครอบครัวถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดเช่นกันในการสร้างแรงบันดาลใจ และมีบทบาทในการกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกในครอบครัว เพราะทุกคนสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ  มาตั้งแต่แรกเกิด โดยมีพ่อแม่เป็นผู้เริ่มต้นสร้างการเรียนรู้ในหลากหลายวิธี ซึ่งพลังของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ต่อไป

เนื้อหาของภาพยนตร์โฆษณาชุด “แรงบันดาลใจ” จากเอไอเอส เป็นการนำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของเยาวชนในโครงการ สานรักคนเก่งหัวใจแกร่ง 3 คน 3 เรื่องราว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากครอบครัว ทำให้เกิดการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ มาเป็นแรงผลักดันชีวิตจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

เรื่องแรก “ลองดู” ที่สื่อให้เห็นถึง “การเรียนรู้จากการทดลอง” ของ จู้ น.ส.เนตรนภา แซ่หลี ที่มีแม่เป็นคนปลูกฝังวิธีการคิด การทดลองและลงมือทำ โดยไม่กลัวความล้มเหลว เริ่มต้นจากการทดลองปลูกถั่วงอกขาย ลองผิดลองถูก ทำให้จู้ชอบที่จะคิด ชอบทดลองทำในสิ่งต่างๆ จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้จู้อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันจู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์สมความตั้งใจ

เรื่องที่สอง “สับปะรด” ที่สะท้อน “การเรียนรู้จากการสังเกต” ของ นิล น.ส.อัจฉรา พูนสวัสดิ์ ที่แม่มีวิธีการสอนโดยให้นิลเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จักสังเกต ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ โดยมีแม่คอยดูแลและเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆ วันนี้นิลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และได้เป็นคุณครูที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้เด็กๆ ต่อไป

เรื่องที่สาม “นางรำ” เป็นเรื่องราวของ เล็ก น.ส.ระวีวรรณ เกลี้ยงทองคำ ที่ “เรียนรู้จากการถ่ายทอดด้วยความรัก” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจเรื่องการรำจากแม่ที่ชื่นชอบและรักในนาฏศิลป์ไทยและส่งต่อทักษะความสามารถด้านการรำให้เล็กด้วยความรัก ปัจจุบันเล็กประสบความสำเร็จในระดับปริญญาตรี และเป็นคุณครูสอนวิชานาฏศิลป์ตามต้องการ

ภาพยนตร์โฆษณาชุดแรงบันดาลใจทั้ง 3 เรื่อง เผยแพร่ทางสื่อ online มีความยาวเรื่องละ 3 นาที  โดยเรื่อง “ลองดู” มีการเผยแพร่ในโทรทัศน์ด้วย มีความยาว 60 วินาที ทุกเรื่องเป็นผลงานสร้างสรรค์ของแมทช์บ็อกซ์ โดย วินัย งามผาติพงศ์ กำกับโดย วรนันท์ วิวรกิจ และโปรดักชั่นเฮาส์โดย Super Uber Film

About Author

nookzz

nookzz

Partners