“เอไอเอส” เดินหน้าขยายการใช้งาน “อสม.ออนไลน์” สู่ภาคเหนือตอนล่าง

โดย nookzz | 9 กันยายน 2559 เมื่อ 18:43 น. | อ่าน 54

AIS 1การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขชุมชน ถือเป็นสิ่งสำคัญและเป้าหมายหลักที่ “เอไอเอส” นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือเชิงรุกในการทำงานระหว่างโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบล(รพ.สต.)และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)เพื่อช่วยการบริหารจัดการและดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และทันสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” 

นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด  (มหาชน)หรือเอไอเอส เปิดเผยว่าการขยายเครือข่ายของเอไอเอสในพื้นที่ต่างๆ นอกจากการทำให้ลูกค้าและประชาชนสามารถเข้าถึงการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างๆที่ เอไอเอสเข้าไปติดตั้งสถานีฐานก็จะนำสิ่งดีๆที่สร้างคุณค่าร่วมกันให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย  โดยสิ่งสำคัญหนึ่งที่เราพบในการทำงานร่วมกับชุมชนคือ งานสาธารณสุขชุมชนมีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตของคนในชุมชน และมีความเสี่ยงต่อชีวิต หากแต่เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ถ้าสามารถเข้าถึงการสื่อสารและข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว  ทันสถานการณ์จากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยปัจจุบัน รพ.สต. และ อสม. เป็นหลักในการทำหน้าที่นี้  โดยมุ่งเน้นให้ความรู้เชิงป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษา แต่ยังมีในบางพื้นที่อาจยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของ เช่น พื้นที่ที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่ถูกต้องและทันสถานการณ์

เอไอเอสจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลที่มีอยู่จะสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขชุมชนได้ ทีมงานเอไอเอสจึงได้ลงพื้นที่ศึกษาการทำงานและความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มรพ.สต. และอสม.จนได้พัฒนามาเป็นแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ที่ต้องสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อนเป็นเมนูภาษาไทย เหมาะกับผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ได้เริ่มใช้งานครั้งแรกที่รพ.สต.หลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อเดือน ก.ย. 58 และได้มีการขยายการใช้งานไปในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งปัจจุบันแอปพลิเคชันดังกล่าวมีการเปิดใช้งานกับรพ.สต.ต่างๆทั่วประเทศแล้วประมาณ 60 แห่ง

AIS 6

สำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  ถือเป็นหนึ่งแห่งที่มีการใช้งาน อสม.ออนไลน์ตั้งแต่เดือน ก.พ.59  โดยนายปรีชา บุญญาประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี กล่าวว่า ด้วยภารกิจที่ต้องดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจำนวน 5 หมู่บ้าน 609  หลังคาเรือน ประชากรราว 2,841 คน ซึ่งต้องอาศัยเครือข่าย อสม.ที่มีอยู่ 56 คนในการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพของประชากรทั้งหมด เนื่องจากอำเภอลานสัก มีภูมิประเทศติดกับแนวเขาตลอดเส้นทาง ส่งผลให้การเดินทางไปแต่ละหมู่บ้านค่อนข้างยากลำบาก อสม.ออนไลน์ จึงเป็นเครื่องมือส่งเสริมงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกยุคดิจิทัล ซึ่งเข้ามาช่วยในเรื่องการรับ ส่งข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงนาที และยังมีจุดเด่นที่เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการทำงานเท่านั้น  จึงทำให้ อสม.ไม่พลาดข่าวสารที่สถานีอนามัยแจ้งออกไป  และยังเป็นเสมือนการกระตุ้นในการทำงานของ อสม.ระหว่างหมู่บ้านทำให้เกิดการตื่นตัวในการลงพื้นที่ดูแลชุมชนอีกด้วย

นางจีรนันท์  อ่อนศรี อสม.หมู่ 12 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ กล่าวว่า     การนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์เข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้การดูแลงานสาธารณสุขชุมชนรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม  โดยเฉพาะการไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับงานสาธารณสุขชุมชน เพราะเป็นแอพลิเคชันเฉพาะการทำงานเท่านั้น ที่สำคัญอสม.ยังสามารถส่งรายงาน และข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยในตอนลงพื้นที่กรณีต้องการคำแนะนำจากหมอในเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังสถานีอนามัยเมื่อในอดีตจึงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย  หรือหากพบผู้ป่วยผิดปกติก็สามารถแก้ไข และรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงอสม.ออนไลน์ ยังเข้ามาช่วยกระตุ้นการทำงานของอสม.ระหว่างหมู่บ้านทำให้เกิดการตื่นตัวในการทำงานอีกด้วย

About Author

nookzz

nookzz

Partners