สามารถ – สวทช – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ต่อยอด “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” สู่ “Young Technopreneur”

โดย RingRangRung | 9 มีนาคม 2559 เมื่อ 16:04 น. | อ่าน 52

unnamedกลุ่มบริษัทสามารถ สวทช. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศสร้างนักธุรกิจด้านนวัตกรรมต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “Young Technopreneur” หรือ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 5”เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีในยุค AEC ตอกย้ำโครงการเด่นที่ครบเครื่อง ทั้งการให้ความรู้อย่างจริงจัง โอกาสพบนักลงทุน หวังให้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงที่เติบโต และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมา โครงการ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี” ประสบความสำเร็จได้สุดยอดผลงานที่คว้ารางวัล Samart Innovation Award ที่พร้อมก้าวสู่ความเป็นเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีได้แก่ผลงาน Visionear ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยผู้พิการทางสายตาให้มีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้น… สำหรับปีนี้ กลุ่มบริษัทสามารถ สวทช. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงร่วมมือกันต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ “Young Technopreneur” หรือ เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยีปีที่ 5 เพื่อเน้นเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนาเทคโนโลยีคนไทย ที่มีความคิดสร้างสรรค์และอยากเป็นเจ้าของธุรกิจตัวจริงให้มีโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค ให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (AEC) ภายใต้จุดเด่นและครบเครื่อง ทั้งการให้ความรู้เพื่อเติมเต็มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการตลาด การลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม Booth Camp การพบนักธุรกิจและนักลงทุนในงาน Meet Investors Day และโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ทั้งกับกลุ่มบริษัทสามารถและธุรกิจเอกชนอื่นๆ

“กลุ่มบริษัทสามารถ ซึ่งเติบโตอย่างยั่งยืนมากว่า 60 ปี ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนารากฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เราจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ให้มีความพร้อม และมีโอกาสในการพัฒนาผลงานให้เป็นที่ยอมรับ และเกิดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนในอนาคต ด้วยความร่วมมือกับ สวทช. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เราเชื่อมั่นว่าโครงการ “Young Technopreneur” จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ของไทยมีอาวุธครบมือ พร้อมก้าวสู่การแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิ”

ด้านนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จึงได้มีการกำหนดหัวข้อการประกวด เพื่อกระตุ้นให้นักพัฒนารุ่นใหม่มาร่วมกันคิดและพัฒนาผลงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับสังคม (Better Future Today) ประกอบด้วย  1. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและเพื่อผู้สูงอายุ 2.เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3.เทคโนโลยีเพื่อการพาณิชย์และการขนส่ง 4.เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม นอกจากทั้ง 4 หัวข้อหลักแล้ว เรายังเปิดโอกาสให้ส่งผลงานในหัวข้ออื่นๆได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ

ทั้งนี้ สวทช. เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนองนโยบายของภาครัฐ ในการเร่งสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการสร้างสรรถึง 3,000 ความคิด เกิดการสร้างธุรกิจ 180 กิจการ และเร่งขยายธุรกิจ 18 กิจการ ภายใน 5 ปี  โดยการสนับสนุนตั้งแต่นิสิต นักศึกษา คนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่สนใจและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อต่อยอดให้เกิดธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง และพร้อมก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจระดับประเทศได้อย่างยั่งยืน

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยมีโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานของผู้ประกอบการ โดยเน้นกลุ่ม Start Up ที่เป็นฐานของการจ้างงาน นวัตกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงมีนโยบายในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มจำนวน SMEs ที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาคน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ

“โครงการ “Young Technopreneur” เป็นการเตรียมความพร้อมและช่วยเหลือให้บุคลากรรุ่นใหม่ (new blood) ของประเทศ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่หรือขยายธุรกิจของครอบครัวให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ก้าวล้ำในยุค Digital Economy ซึ่งมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ มีศักยภาพการขยายตลาด เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งตลาดในและตลาดประเทศ อย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน”

สำหรับผู้สนใจ โครงการ Young Technopreneur เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2559 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 02-583-9992 ต่อ 1510 www.nstda.or.th/bic/ หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  โทร. 02-502-6522  www.samartsia.com

About Author

RingRangRung

RingRangRung

Partners