กสทช. ตั้งค่าปรับทางปกครองผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ปกป้องผู้บริโภค สั่งปรับดีแทคกรณีสัญญาณล่ม 10 ล้านบาท

โดย shyboy | 5 กันยายน 2555 เมื่อ 13:22 น. | อ่าน 51

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. คำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับบริการโทรคมนาคมซึ่งเป็นบริการสาธารณะที่มีมาตรฐานและคุณภาพ   จึงได้ออกประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง เกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครองกรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่บำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคมเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมที่ตนนำมาใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทางเทคนิคตามที่กำหนด ขึ้นมา

สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ได้แก่ เกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าปรับทางปกครองสำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดให้ ผู้รับใบอนุญาตต้องบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมที่ผู้รับใบอนุญาตนำมาใช้ในการให้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโทษกำหนดค่าปรับไว้ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท โดยให้กำหนดค่าปรับทางปกครองให้ปรับเป็นเงิน 10,000,000 บาทในกรณีที่มีความเสียหายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000,000 บาท และในกรณีที่มีความเสียหายมากกว่า 10,000,000 บาท จะกำหนดให้ปรับตามผลลัพธ์ที่คำนวณได้ตามจริง และหากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดกระทำการฝ่าฝืนหลายครั้งในรอบปี ก็จะมีการเพิ่มจำนวนค่าปรับเป็นทวีคูณ อาทิ เกิดเหตุกรณีเกิดเหตุครั้งที่สองในรอบปีค่าปรับจะคูณด้วย 1.25 กรณีเกิดเหตุกรณีเกิดเหตุครั้งที่สามในรอบปีค่าปรับจะคูณด้วย 1.5 เป็นต้น

นายฐากร กล่าวว่า การออกประกาศดังกล่าวเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องดูแลเอาใจใส่และบำรุงรักษาโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ต่างๆ ของตนเองให้ใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงการระวังไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของประชาชน

สำหรับกรณีของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ ดีแทค จากเหตุขัดข้องในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวม.  ทั้งที่เป็นและไม่เป็นลูกค้าของบริษัทให้ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ในช่วงเวลาดังกล่าว  ประกอบกับปัญหาในทำนองเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นหลายครั้งและสำนักงาน กสทช. ได้มีการตักเตือนไปแล้ว    กรณีนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ใช้อาศัยอำนาจตามมาตรา 66 แห่ง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544  กำหนดค่าปรับทางปกครองบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ.  การดำเนินการครั้งนี้เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการให้ได้รับคุณภาพบริการที่ดี.  โดยบริษัทจะต้องดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขปรับปรุงโครงข่าย อุปกรณ์โทรคมนาคมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา.  ไม่ให้เกิดเหตุขัดข้องจนผู้ใช้ได้อีกต่อไป.

ทั้งนี้หากบริษัทฯ ไม่พอใจและต้องการจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งของสำนักงาน กสทช. สามารถใช้สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งต่อเลขาธิการ กสทช. ได้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับหนังสือ  ค่าปรับดังกล่าวได้กำหนดโดยพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น และความน่าเชื่อถือในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม.  ทั้งนี้ การคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้ใช้บริการ ให้ได้รับบริการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา โดยไม่มีการหยุดชะงักเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จ

About Author

shyboy

shyboy

Partners