กสทช. เปิดตัวงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์

โดย nookzz | 3 ธันวาคม 2555 เมื่อ 12:23 น. | อ่าน 75

สำนักงาน กสทช. กำหนดจัดงานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. และ ๑ – ๒ ธันวาคม  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ มีความตระหนัก ตื่นตัวในสิทธิ   รู้เท่าทัน รวมตัวเป็นเครือข่าย และเชื่อมโยงกับกลไกของ กสทช.

กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์ กล่าวว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ในคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำหลักเกณฑ์ กติกา ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านการออกใบอนุญาต การกำกับดูแล การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการ รวมทั้ง งานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพการสื่อสารของประชาชนทุกกลุ่

การทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์นี้มีแนวทางในการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคและสร้างความเข้มแข็ง รู้เท่าทันสื่อกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนแลผู้บริโภคให้ตระหนัก ตื่นตัว มีการรวมกลุ่มในการเฝ้าระวังสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ในทุกภูมิภาค ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิและเข้าถึงสื่อที่เหมาะสม สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลังผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์อย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วย

– การรวมกลุ่มของผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ ที่เข้าร่วมเวทีระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นแล้วจำนวน ๙ ครั้ง เพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ และยื่นต่อ กสทช. ในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ ในช่วงเช้า

– เวทีไตรภาคีของหน่วยงานกำกับดูแลอย่าง กสทช. และภาคีภาครัฐ เช่น อย. สคบ. ปคบ. องค์กรภาคีภาคเอกชน เช่น สสย. Media Monitor พร้อม ด้วย ผู้ประกอบกิจการ และผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ กลุ่มต่างๆ ในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ ในช่วงบ่าย ซึ่งจะคุยเรื่องละคร/โฆษณา รวมไปถึงเรื่องการให้บริการ

– งานมหกรรมที่เปิดให้ผู้บริโภคสื่อฯ และประชาชนทั่วไปที่สนได้เข้าชม นิทรรศการทั้งของ กสทช. ภาคีร่วม สมาคมวิชาชีพ และสื่อทางเลือก รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาในหัวข้อ “ทำอย่างไรผู้บริโภคไม่ถูกเอาเปรียบ” “การเข้าถึงสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ของคนทุกกลุ่ม” “Digital TV: กสทช.ควรคำนึงถึงผู้บริโภคสื่ออย่างไร” แหล่เรื่องผู้บริโภคสื่อ จากศิลปินแห่งชาติ ชินกร ไกรลาส พูดพร่ำฮัมเพลง โดยศิลปิน (จุ้ย) ศุ บุญเลี้ยง Work Shop การรู้เท่าทันรายการโทรทัศน์ โดย คุณชนัฐ วุฒิวิกัยการ จากรายการกบนอกกะลา การแสดงของผู้บริโภคสื่อฯ จากเวทีภูมิภาค และการแสดงดนตรี ของคัทรียา มารศรี และวงวัชราวลี และอื่นๆ อีกมากมาย

กสทช.สุภิญญาฯ กล่าวทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนให้ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ เข้าร่วมมหกรรมดังกล่าว  ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหวังว่า งานนี้จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัวในสิทธิ รู้เท่าทัน รวมตัวเป็นเครือข่าย และเชื่อมโยงกับกลไกของ กสทช. เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

About Author

nookzz

nookzz

Partners