สรุปผลร้องเรียนผู้บริโภคบรอดแคส ๖ เดือน ปัญหาดาวเทียม – จอดำมากสุด

โดย nookzz | 3 กันยายน 2555 เมื่อ 16:51 น. | อ่าน 8

กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคฯ แถลงสรุปเรื่องร้องเรียนอนุกรรมการด้านด้านบรอดแคส ๔๐๐ กรณี พบปัญหาทุกแพลตฟอร์ม ทั้งรายใหม่รายเดิม เรื่องคุณภาพการรับชมทีวีดาวเทียมและร้องเรียนกรณีจอดำถูกร้องเรียนมากสุด

วันนี้ (๓ ก.ย.๕๕) ณ ห้องสื่อมวลชน ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร่วมกับนางสุวรรณา จิตรประภัสร์ ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(รส)และกลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กส) แถลงสรุปผลเรื่องร้องเรียน ต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.พ. – ๓๐ มิ.ย. ๕๕)  มีจำนวน ๔๐๐ เรื่อง ซึ่งครอบคลุมทุกประเภทกิจการทั้งฟรีทีวี เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม ทีวีแบบบอกรับสมาชิก วิทยุกระจายเสียงในกลุ่มรายเดิมและรายใหม่ โดยเนื้อหาเรื่องร้องเรียนโดยรวมเกี่ยวข้องกับ   

๑)สัญญาและการให้บริการของโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก อาทิ แจ้งยกเลิกบริการแต่ไม่ได้รับค่ามัดจำอุปกรณ์หรือมีความล่าช้า การเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มช่องรายการโดยที่มิได้ขอรับบริการ หรือรับชมไม่ได้บ่อยครั้งแต่ยังคงถูกเรียกเก็บได้ตามปกติ
๒) คุณภาพการรับชมรับและรับฟังจากกรณีที่มีคลื่นความถี่รบกวน
๓) การโฆษณาด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีลักษณะหลอกลวงเกินจริง
๔) กรณีที่ไม่สามารถรับชมรายการถ่ายทอดสดของฟรีทีวีผ่านช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมได้

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ให้ความเห็นและเสนอต่อกสท. และยุติเรื่องร้องเรียนได้ทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๗ เรื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณา ๑๒ เรื่อง ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนของ สำนักงานฯ แสวงหาหลักฐาน/ข้อเท็จจริง ๑๒๒ เรื่อง และเสนอให้ กสท.พิจารณา ๑๒ เรื่อง  ส่วนความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนกรณี “จอดำ” กสท.มีมติยืนยันคำสั่งทางปกครองสั่งปรับผู้ให้บริการ และกำหนดให้มีการไกล่เกลี่ยความเสียหายให้กับผู้บริโภคภายในหกสิบวันเมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกรณีนี้มีสมาชิกฯ ร้องเรียน ๑๗๔ ราย และอยู่ระหว่าง ที่สำนักงานเสนอ กสท. พิจารณาเพิ่มเติมเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องอีก ๓๑ เรื่อง ซึ่งอุปสรรคสำคัญในการดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในครึ่งปีแรกเกี่ยวข้องกับการจัดทำกติกาการกำกับดูแลและการบังคับใช้ให้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการรายใหม่

กสทช.สุภิญญาฯ กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช.ได้มติเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่มีความเกี่ยวข้องกิจการโทรทัศน์ดาวเทียม ๔ ฉบับ ได้แก่ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง แผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์เป็นระบบดิจิตอล ร่างประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน   ในระบบดิจิตอล ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคสำหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ร่างประกาศ กสทช เรื่อง แผนความถี่วิทยุสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ ก.ย.ที่ผ่านมา กสทช.จะประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศฯอีกครั้งในวันที่ ๑๒ ก.ย.นี้ คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณเดือน ต.ค.ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการกำกับดูแลและขอรับใบอนุญาตได้สมบูรณ์ขึ้น และน่าที่จะสามารถทำให้กลไกลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคมีประสิทธิผลมากขึ้น

ทั้งนี้ในวันพุธที่ ๕ ก.ย. นางสาวสุภิญญาฯ และนายประวิทย์ฯ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ร่วมกับ กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม(รท) และกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(รส) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนาสาธารณะ NBTC Public Forum ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๕ หัวข้อ“กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์กับผู้บริโภคสื่อ ในยุคดิจิตอลใน วันพุธที่ ๕ ก.ย. ๕๕ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 

About Author

nookzz

nookzz

Partners